ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ

ՀՀ ԴՐԱՄ ՍԿՍԱԾ

10 %
- 11 %

ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ ՍԿՍԱԾ

8 %
- 10 %

ԿԱՆԽԱՎՃԱՐ

0 %
- 20 %

ՄԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ ՄԻՆՉև

30 ՏԱՐԻ

ԼԱՎ-ՍԱՐ ՍՊԸ-Ն ԼԻՆԵԼՈՎ «ՖԵԼԻՍԻԹԻ» ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՂԸ, ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՆՈՐ, ԱՆՆԱԽԱԴԵՊ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ՀԻՓՈԹԵԿԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՎ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ: ԱՅԺՄ ԴՈՒՔ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈԻՆԵՔ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ԵՐԱԶԱՆՔՆԵՐԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆԸ 0-ԻՑ ՄԻՆՉև 20% ԿԱՆԽԱՎՃԱՐՈՎ և ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆԸ 30 ՏԱՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՈՎ:
ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ՝ 10-ԻՑ 11% ՀՀ ԴՐԱՄԻ և 8-ԻՑ 9% ԱՄՆ ԴՈԼԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ:
ԲԱՑԻ ԱՅԴ ՁԵՐ և ՁԵՐ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԵԿԱՄՏԻՑ ՎՃԱՐՎԱԾ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՄԲՈՂՋ ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓՈՎ ԿՆՎԱԶԻ ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐԸ: